Képzés Publikációk Mediáció Mi a KAPCSOLATÜGYELET? KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK Archivum
Mi a KAPCSOLATÜGYELET?
Mi a KAPCSOLATÜGYELET?
Kapcsolatügyeleti házirend
Tájékoztató
Tárgyi feltételek
Személyi feltételek, berendezés
Kapcsolattartási ügyelet/Kapcsolatügyelet
A kapcsolatügyelet története
Etikai kódex
Keresés
Keresett szó:
Etikai kódex

Kapcsolatügyeleti Mediátorok Etikai Kódexe


1. A kódex célja


1.1. Az Etikai Kódex a mediátori munka gyakorlását meghatározó etikai normákat tartalmazza.

1.2. Megállapítja a mediátori munka gyakorlásával együtt járó legalapvetőbb jogokat és kötelességeket.

1.3. Az Etikai Kódex a mediátori munka folyamatában résztvevők értékeinek és emberi méltóságának megőrzését és kiteljesítését szolgálja.

1.4. A mediátori munka szakmai tevékenység, amely e munkát végző szakmai felelősségét meghatározó etikai elveken alapul.

1.5. A mediátori munkát végző felelőssége a kliensekkel, egymással, az egyéb szakmák képviselőivel és a társadalom más tagjaival való együttműködésre terjed ki.

1.6. Irányelveket tartalmaz a mediátorokat alkalmazó szervezetek, az őt felkérő szervek és a szolgáltatásait igénybevevő személyek felé a kötelező erkölcsi normákról.


2. A kódex alapelvei


2.1. A mediátor tiszteletben tart minden emberi értéket, méltóságot, egyediséget és az emberi jogokat. Munkáját az Alkotmány, a jogi rendelkezések és a fenti irányelvek alapján végzi.

2.2. A mediátor biztosítja a gyermeknek mindkét szülőjéhez való jogának érvényesítését.

2.3. A mediátori munkát végző nemre, korra, társadalmi, faji és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával tevékenykedik.

2.4. A mediátori munkát végző joga és kötelessége felhívni a döntéshozók, a kormányzat, a társadalom vagy az egyes intézmények figyelmét mindarra, ami gátolja a szakmai tevékenységet.

2.5. A mediátor elfogadja, hogy minden szakma kompetenciája véges.

2.6. A kapcsolatügyeleti mediátor elfogadja, alkalmazza és végrehajtja az Európai Unió a gyermekek személyes kapcsolataira vonatkozó egyezményét és a „Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi Egyezmény”-t.

2.7. A mediációs munkát végző szakmai tevékenysége során a titoktartást és az információk felelős kezelését —az Adatvédelmi Törvény értelmében- köteles biztosítani. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített és az azokból kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.

2.8.A mediátor felelős azért, hogy munkáját a szakmai előírásoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon végezze, a munkájára vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat ismerje és alkalmazza.

2.9.Tartsa be a szakmai protokoll és etikett szabályait.

2.10. A mediátort a személyes példamutatás, folyamatos önképzés jellemzi, aki képes bizalmat kelteni és biztonságot sugárzó légkört kialakítani.

2.11. A mediációs munkát végző a kliens függőségi helyzetével nem élhet vissza, vele együttműködik —közösen végiggondolják az együttműködés menetét, formáját, várható következményét- annak érdekében, hogy a kliens autonóm döntést hozhasson.

2.12. Összeférhetetlen a mediációs munkában a mediátor és a kliens közötti rokoni, baráti, munkatársi, szerelmi, üzleti kapcsolat.

2.13. Borravaló vagy ajándék bármely személytől, bármely célból történő elfogadása, illetve bármely személy részére történő juttatása elfogadhatatlan és Súlyos etikai vétségnek minősül.


3. Szakmai elvek


3.1. A tevékenység gyakorlására való jogosultság

3.1.1. Kapcsolatügyeleti mediátor lehet az a személy, aki a Kapcsolat Alapítvány kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréningjét elvégezte, és erről a Kapcsolat Alapítvány által kiadott tanúsítvánnyal rendelkezik.

3.1.2. A minősítés dátuma előtti időszakban a minősített képzéssel azonos képzésben vett részt és ezt a Kapcsolat Alapítvány igazolta.

3.1.3. A kapcsolatügyeleti mediátorok kizárólag a Szerzői Jogvédő Hivatalnál bejegyzett módszerleírás szerint dolgozhatnak, s használhatják a kapcsolatügyelet emblémáját.

3.1.4. A mediátor csak olyan munkát vállal el, amelynek szakszerű ellátására képzéssel és igazolt gyakorlattal rendelkezik.

3.1.5. A mediátort távolléte esetén nem lehet helyettesíteni, tekintettel a klienssel kialakult, bizalmon alapuló kapcsolatára.


3.2. A tevékenység munkafeltételei

3.2.1. A mediátor csak olyan munkafeltételeket fogadhat el, amelyek lehetővé teszik számára a szakmai és etikai követelmények betartását.

3.2.2. A mediátor nem vállalhat cl olyan esetet, amelyben szakmai tevékenységét visszaélésre, vagy emberellenes célokra használhatják fel.

3.2.3. A mediátor köteles arra, hogy feladatai ellátására alkalmas állapotban kerüljön közvetlen kliensközelbe.

3.2.4. A mediátor joga és kötelessége szakmai fejlődése érdekében részt venni szakmai továbbképzéseken, előadásokon, szemináriumokon, szupervízión, stb.

3.2.5. A Saját szakterületének megfelelő szakmai szakanyagokat adekvát módon használja, rendszeresen frissíti és fejleszti tudását, szükség esetén szakmai oktatója illetve más szakmai konzulens segítségét kérje.


3.3. A tevékenység dokumentációja

3.3.1. A mediátor köteles a kliensek jogszabály szerint nyilvántartandó adatait, illetve az ügy szempontjából lényeges egyéb adatokat felvenni és kezelni.

3.3.2. Az ülések lényegi eseményeit jegyzőkönyvben összefoglalni és a megállapodásokat rögzíteni.

3.3.3. A mediátor köteles információt nyújtani akkor, ha azokat igazságszolgáltatási vagy államigazgatási szervek kérik, s erről köteles tájékoztatni az ügyfeleket.

3.3.4. A mediátor a jogosult szervek felé a dokumentációt az ügyfelek jóváhagyásával küldheti el.


3.4. A mediátor együttműködési területei

3.4.1. Együttműködés más mediátorokkal

3.4.1.1 .Más mediátorokkal való kapcsolat a legmagasabb fokú együttműködésen és szakmaiságon alapul.

3.4.1.2.Tiszteletben tartja a kollégák szakmaiságát, emberi méltóságát, becsületét, a kollégákkal szembeni kompetencia határokat, az övétől eltérő véleményét, munkamódszerét. Kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával ad hangot.

3.4.2. Együttműködés az eljárás szereplőivel

3.4.2.1.A felek jogi képviselői is részt vehetnek a mediációs ülésen, de az Etikai Kódex ide vonatkozó szabályai rájuk is érvényesek.

3.4.2.2.Ainennyiben a jogi képviselők részt vesznek a mediációs ülésen, ezt csak kizárólagosan megfigyelőként tehetik.

3.4.2.3.A mediátor az ügyfelek kérésére lehetőséget biztosíthat a jogi képviselővel való konzultációra. Erre az időre az ülést megszakítva szünetet rendelhet el.

3.4.2.4.A mediátorok bírósági és államigazgatási eljárásokban tanúként nem vesznek részt.

3.4.3. Együttműködés intézményekkel

3.4.3.1.A mediátor szükség esetén együttműködhet az ügyben érintett intézményekkel.

3.4.3.2.Közösen gondolják Végig az együttműködés menetét és formáját.

3.4.4. Tömegkommunikáció

3.4.4.1.A mediátor közszereplést vállalva minden esetben a nyilvánosság előtt közli, hogy milyen minőségben, kinek a nevében /egyén, munkahely, szakma, stb./nyilatkozik vagy cselekszik.


3.5. A mediátor személyisége


3.5.1. A mediátor legyen képes esztétikus, zavaró tényezőktől mentes, kommunikatív szempontból kielégítő környezetet biztosítani.

3.5.2. A mediátor legyen képes alkalmazni a helyzetnek megfelelő metakommunikációs technikákat, az aktív hallgatás és az értő figyelem technikáit, a célzott beszélgetés módszerét.

3.5.3. A mediátor képes legyen a kliensek szókincsének és intelligenciájának megfelelő verbális kommunikáció és jó retorikai technika alkalmazására, a verbális és nonverbális kommunikáció összehangolására.

3.5.4. A mediátor rendelkezzen reális önismerettel és az önkorrekció képességével.

3.5.5. A mediátor legyen képes Saját gyakorlata során az emberi méltóságot, az önbecsülést, a tartást, az empátiát, az előítélet mentességet, a tisztességet, tiszteletet, szolidaritást, pártatlanságot megvalósítani és közvetíteni.

3.5.6. A mediátor rendelkezzen konfliktuskezelési képességgel és ezeket munkája során használja fel.

3.5.7. A mediátor munkája során a klienst egyenrangúként kezelje és fogadja cl, motiválja és vezesse az ügy pozitív kimenetele irányában.

3.5.8. A kapcsolatügyeleti mediátort minden esetben a gyermek legfőbb érdeke, valamint pszichikai, fizikai és morális biztonságának tiszteletben tartása irányítja.


4. Etikai és Jogi Tagozat


4.1. A tagozat feladata

4.1.1. Az Etikai Munkacsoport feladata az etikai kódexet elkészíteni, azt a nemzetközi és a hazai standardok változására tekintettel és azzal összhangban négy évenként felülvizsgálni.

4.1.2. A Jogi Munkacsoport feladata a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és módosítások iránti javaslata.

4.1.3. A benyújtott változtatási javaslatokat az éves közgyűlésen kell megvitatni és elfogadni.

4.1.4. A szakmával kapcsolatos jogszabályi változásokat figyelemmel kísérni.

4.1.5. Szükség esetén ad hoc jelleggel Etikai Bizottságot létrehozni.


4.2. Az Etikai Bizottság feladata

4.2.1. Szakmailag vitás, az etikai kódexet sértő esetekben köteles az ügyet kivizsgálni és abban döntést hozni, s ezt köteles az érintettek részére írásban megküldeni.

4.2.2. A felmerülő ügyekben állásfoglalásokat elkészíteni, melyek nyilvánosak.


5. Záró rendelkezések


5.1. A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének tagjai kötelezően elismerik, betartják és betartatják az etikai kódexben foglaltakat, s ezt aláírásukkal megerősítik.

5.2. Az Etikai Kódex betartása az aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek számára is kötelező.

5.3. Az etikai alapelvek és normák nem helyettesítik a szakma működési feltételeit.

5.4. Az Etikai Kódex nyilvános, a szolgáltatást igénybe vevők és az együttműködő személyek és Intézmények számára bármikor hozzáférhetővé kell tenni.

5.5. Törekedni kell az Etikai Kódex minél szélesebb körben való megismertetésére.

Köves Zsuzsa

az etikai bizottság vezetője


Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Linkgyűjtemény
Lovasterápia
MAKAMOSZ
Buteyko légzésterápia